Wednesday, January 27, 2010

Typical Golf Yardage Distance. See where you stand !

ตารางเปรียบเทียบระยะการตีของไม้กอล์ฟเบอร์ต่างๆ จำแนกตามเพศ อายุ และแต้มต่อ
มาดูกันครับว่าคุณอยู่ตรงไหน !


No comments: